Kyunkar na merey dil main hu Ulfat Rasool ki.
Jan’nat main leke jayegi Chahat Rasool Ki.