"Bismil Laa-hir.Rahmaa-nir-Raheem""Al-Hamdu Lillaahi Rabbil 'Aalameen was Salaatu was- Salaamu 'Alaa Sayidinaa Muhammadin wa Aalihi wa Asabihi Ajma 'een (tauheed- risalat- ahkirat and...